راهنمای سامانه آزمون آنلاین

نوع سند ویدیو مخاطب مدت زمان پخش
شرکت در آزمون تشریحی دانشجویان 3:39 دقیقه
تغییر رمز عبور دانشجویان 1:51 دقیقه
راهنمای شرکت در آزمون تشریحی دانشجویان -
نکات مهم آزمون برای دانشجویان دانشجویان -
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
مشاهده ی لاگ کاربران اساتید 2:03 دقیقه
بارگذاری سوالات تشریحی از اکسل اساتید 2:44 دقیقه
بارگذاری سوالات تستی از اکسل اساتید 3:50 دقیقه
فعال کردن آزمون ها اساتید 2:59 دقیقه
مشاهده ی نتایج آزمون های تستی اساتید 1:20 دقیقه
مشاهده ی نتایج آزمون های تشریحی اساتید 1:26 دقیقه
تغییر رمز عبور اساتید 1:51 دقیقه
فیلم راهنمای اساتید اساتید 10:04 دقیقه
نکات مهم آزمون برای اساتید اساتید -
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
مشاهده ی لاگ کاربران مدیران کل 2:03 دقیقه
قرار دادن اخبار و اطلاعیه در سایت مدیران کل 1:22 دقیقه
تغییر رمز عبور مدیران کل 1:51 دقیقه
فیلم راهنمای مدیران مدیران کل 9:00 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
تغییر حداکثر حجم فایل مدیران کل 1:21 دقیقه
مشاهده ی لاگ کاربران مدیران کل 2:03 دقیقه
قرار دادن اخبار و اطلاعیه در سایت مدیران کل 1:22 دقیقه
افزودن استاد جدید به سایت مدیران کل 1:20 دقیقه
ایجاد کاربر و تخصیص درس از طریق اکسل مدیران کل 2:38 دقیقه
ایجاد کاربر و تخصیص درس مدیران کل 2:02 دقیقه
تغییر رمز عبور مدیران کل 1:51 دقیقه
فیلم راهنمای مدیران مدیران کل 9:00 دقیقه