راهنمای LMS و آزمون آنلاین

نوع سند ویدیو مخاطب مدت زمان پخش
نحوه ی ورود و آشنایی با امکانات سامانه دانشجویان 5:11 دقیقه
شرکت در کلاس آنلاین با مرورگر دانشجویان 1:44 دقیقه
شرکت در آزمون دانشجویان 4:55 دقیقه
ارسال تکالیف دانشجویان 1:35 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی دانشجویان 1:54 دقیقه
نحوه ی دسترسی به محتوا دانشجویان 2:37 دقیقه
نحوه شرکت در ارزیابی ها دانشجویان 2:22 دقیقه
گفت و گو در تالارهای گفتگو دانشجویان 2:33 دقیقه
ویرایش پروفایل دانشجویان 6:11 دقیقه
نحوه شرکت دانشجویان در دوره های آموزشی آزاد دانشجویان 5:27 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
ایجاد محتوا در سامانه اساتید 5:23 دقیقه
نحوه ی ایجاد تکلیف اساتید 5:18 دقیقه
ایجاد آزمون اساتید 22:13 دقیقه
فعال سازی جا به جایی گزینه های سوالات تستی اساتید 2:36 دقیقه
آزمون تک صفحه ای اساتید 5:23 دقیقه
فعالسازی آزمون مجدد اساتید 2:02 دقیقه
اختصاص دادن درصد تاثیر نمرات در نمره نهایی اساتید 2:57 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی اساتید 1:54 دقیقه
ایجاد و گفتگو در تالارهای گفتگو اساتید 2:33 دقیقه
نحوه ی حضور غیاب دانشجویان و اساتید اساتید 2:28 دقیقه
نحوه ی ادغام کردن کلاس ها اساتید 2:16 دقیقه
نحوه ی ایجاد جلسات آنلاین در کلاس اساتید 1:17 دقیقه
ویرایش پروفایل اساتید 6:11 دقیقه
آموزش مطالب مهم در ادوب کانکت مرورگر اساتید 46:06 دقیقه
ذخیره ی کلاس در مواقعی که ادوب امکان ضبط ندارد اساتید 28:49 دقیقه
بارگذاری بسته های اسکورم اساتید 1:56 دقیقه
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
افزودن دانشجویان به سامانه مدیران مراکز 5:20 دقیقه
افزودن دروس دانشجویان به سامانه مدیران مراکز 2:32 دقیقه
افزودن اساتید به سامانه مدیران مراکز 2:38 دقیقه
افزودن دروس اساتید به سامانه مدیران مراکز 2:51 دقیقه
تغییر رمز عبور کاربران مدیران مراکز 1:38 دقیقه
فعال غیر فعال کردن کاربران مدیران مراکز 1:56 دقیقه
حذف دروس کاربران مدیران مراکز 3:36 دقیقه
ایجاد کلاس در سامانه مدیران مراکز 4:57 دقیقه
نحوه ی ایجاد جلسات درسی مدیران مراکز 6:43 دقیقه
انتقال گروه های درسی دانشجویان مدیران مراکز 2:46 دقیقه
نحوه حضور غیاب دانشجویان و اساتید مدیران مراکز 2:28 دقیقه
نحوه ادغام کردن کلاس ها مدیران مراکز 3:11 دقیقه
نحوه حذف و اضافه کردن دانشجویان در کلاس مدیران مراکز 1:16 دقیقه
ایجاد آزمون مدیران مراکز 22:13 دقیقه
فعال سازی جا به جایی گزینه های سوالات تستی مدیران مراکز 2:36 دقیقه
بررسی آزمون ها مدیران مراکز 2:34 دقیقه
لیست آزمون ها مدیران مراکز 4:42 دقیقه
نحوه ی ایجاد تکلیف مدیران مراکز 5:18 دقیقه
ایجاد محتوا در سامانه مدیران مراکز 5:23 دقیقه
راهنمای قسمت ارزیابی مدیران مراکز 6:39 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی مدیران مراکز 1:54 دقیقه
ایجاد و گفتگو در تالارهای گفتگو مدیران مراکز 2:33 دقیقه
اختصاص دادن درصد تاثیر نمرات در نمره نهایی مدیران مراکز 2:57 دقیقه
ایجاد لینک کمکی برای جلسات خاص مدیران مراکز 1:11 دقیقه
بارگذاری بسته های اسکورم مدیران مراکز 1:56 دقیقه
ویرایش پروفایل مدیران مراکز 6:11 دقیقه
نحوه ی تکمیل فایل های اکسل مدیران مراکز -
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
تنظیمات سامانه برای مدیر کل مدیران کل 1:43 دقیقه
افزودن مدیران مراکز به سامانه مدیران کل 3:19 دقیقه
افزودن سطوح دسترسی به مدیران مراکز مدیران کل 3:01 دقیقه
بارگذاری لیست دروس روی سامانه مدیران کل 3:14 دقیقه
افزودن دانشجویان به سامانه مدیران کل 5:20 دقیقه
افزودن دروس دانشجویان به سامانه مدیران کل 2:32 دقیقه
افزودن اساتید به سامانه مدیران کل 2:38 دقیقه
افزودن دروس اساتید به سامانه مدیران کل 2:51 دقیقه
حذف دروس کاربران مدیران کل 3:36 دقیقه
فعال غیر فعال کردن کاربران مدیران کل 1:56 دقیقه
تغییر رمز عبور کاربران مدیران کل 1:38 دقیقه
ایجاد کلاس در سامانه مدیران کل 4:57 دقیقه
نحوه ی ایجاد جلسات درسی مدیران کل 6:43 دقیقه
انتقال گروه های درسی دانشجویان مدیران کل 2:46 دقیقه
نحوه حضور غیاب دانشجویان و اساتید مدیران کل 2:28 دقیقه
نحوه حذف و اضافه کردن دانشجویان در کلاس مدیران کل 1:16 دقیقه
نحوه ادغام کردن کلاس ها مدیران کل 3:11 دقیقه
ایجاد آزمون مدیران کل 22:13 دقیقه
فعال سازی جا به جایی گزینه های سوالات تستی مدیران کل 2:36 دقیقه
بررسی آزمون ها مدیران کل 2:34 دقیقه
لیست آزمون ها مدیران کل 4:42 دقیقه
نحوه ی ایجاد تکلیف مدیران کل 5:18 دقیقه
راهنمای قسمت ارزیابی مدیران کل 6:39 دقیقه
ایجاد محتوا در سامانه مدیران کل 5:23 دقیقه
ایجاد و گفتگو در تالارهای گفتگو مدیران کل 2:33 دقیقه
اختصاص دادن درصد تاثیر نمرات در نمره نهایی مدیران کل 2:57 دقیقه
بارگذاری فایل های صوتی و ویدیویی مدیران کل 1:54 دقیقه
ایجاد لینک کمکی برای جلسات خاص مدیران کل 1:11 دقیقه
بارگذاری بسته های اسکورم مدیران کل 1:56 دقیقه
نحوه ایجاد دوره های آموزشی توسط مدیران مدیران کل 4:12 دقیقه
ویرایش پروفایل مدیران کل 6:11 دقیقه
نحوه ی تکمیل فایل های اکسل مدیران کل -
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
نحوه ذخيره كردن و دانلود فيلم كلاس همه ی گروه ها 3:37 دقیقه
نحوه ارزيابي و طراحي آزمون در ادوب كانكت اساتید و مدیران 2:59 دقیقه
نحوه اخراج دانشجو توسط استاد اساتید و مدیران 1:10 دقیقه
نحوه ی برگزاری جلسات دفاع اساتید و مدیران 3:11 دقیقه
مدیریت دانشجویان در کلاس مدیران و اساتید 2:00 دقیقه
حل مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت همه ی گروه ها 4:02 دقیقه
مرور کلی و نحوه ی ورود به کلاس همه ی گروه ها 19:47 دقیقه