948

بازدید های دانشجویان

1098

بازدید های اساتید

511

بازدید های مدیران مراکز

353

بازدید های مدیران کل

اسناد آموزشی مدیران کل
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
تغییر حداکثر حجم فایل مدیران کل 1:21 دقیقه
مشاهده ی لاگ کاربران مدیران کل 2:03 دقیقه
قرار دادن اخبار و اطلاعیه در سایت مدیران کل 1:22 دقیقه
افزودن استاد جدید به سایت مدیران کل 1:20 دقیقه
ایجاد کاربر و تخصیص درس از طریق اکسل مدیران کل 2:38 دقیقه
ایجاد کاربر و تخصیص درس مدیران کل 2:02 دقیقه
تغییر رمز عبور مدیران کل 1:51 دقیقه
فیلم راهنمای مدیران مدیران کل 9:00 دقیقه

اسناد آموزشی مدیران مراکز
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
مشاهده ی لاگ کاربران مدیران کل 2:03 دقیقه
قرار دادن اخبار و اطلاعیه در سایت مدیران کل 1:22 دقیقه
تغییر رمز عبور مدیران کل 1:51 دقیقه
فیلم راهنمای مدیران مدیران کل 9:00 دقیقه

اسناد آموزشی اساتید
نوع سند نام مخاطب مدت زمان مشاهده
مشاهده ی لاگ کاربران اساتید 2:03 دقیقه
بارگذاری سوالات تشریحی از اکسل اساتید 2:44 دقیقه
بارگذاری سوالات تستی از اکسل اساتید 3:50 دقیقه
فعال کردن آزمون ها اساتید 2:59 دقیقه
مشاهده ی نتایج آزمون های تستی اساتید 1:20 دقیقه
مشاهده ی نتایج آزمون های تشریحی اساتید 1:26 دقیقه
تغییر رمز عبور اساتید 1:51 دقیقه
فیلم راهنمای اساتید اساتید 10:04 دقیقه
نکات مهم آزمون برای اساتید اساتید -

اسناد آموزشی دانشجویان
نوع سند ویدیو مخاطب مدت زمان پخش
شرکت در آزمون تشریحی دانشجویان 3:39 دقیقه
تغییر رمز عبور دانشجویان 1:51 دقیقه
راهنمای شرکت در آزمون تشریحی دانشجویان -
نکات مهم آزمون برای دانشجویان دانشجویان -